QQ Playgroup – Woodland (3 lessons)

我本住比QQ試多啲唔同類型嘅教學方法,去觀察佢究竟需要咩類型教育。當然啦,有免費試堂最好,保護媽咪銀包人人有責。

咁啱好彩有free package 包咗三堂免費,雖然路程好遠,但試吓冇壞。

G/F – 2/F, Hau Wo Building, 3C Davis Street, Kennedy Town, Hong Kong

繼續閱讀 「QQ Playgroup – Woodland (3 lessons)」